VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1.4.2020

Shameless s.r.o., IČ: 03423379,

se sídlem Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 231406,

vydává tímto dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto všeobecné obchodní podmínky:

 

ČLÁNEK 1

Definice pojmů, vymezení kompetencí pracovníků

 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo jen „VOP“) se rozumí pojmem:
  1. Poskytovatel – subjekt uvedený v záhlaví těchto VOP;
  2. Klient – Podnikatel, který uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu;
  3. Podnikatel – osoba ve smyslu § 420 či § 421 občanského zákoníku;
  4. Smluvní strany , resp. jen Strany – Poskytovatel a Klient;
  5. Smlouva – Rámcová smlouva o poskytování služeb nebo Dílčí příkazní smlouva, případně dle kontextu obojí;
  6. Rámcová smlouva o poskytování služeb , resp. jen Rámcová smlouva – závazkový poměr mezi Klientem a Poskytovatelem vzniklý uzavřením písemné rámcové smlouvy o poskytování služeb nebo způsobem stanoveným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, jehož obsahem se řídí Dílčí příkazní smlouvy;
  7. Dílčí příkazní smlouva , resp. jen Dílčí smlouva – smlouva uzavřená mezi Klientem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je realizace Příkazu ze strany Poskytovatele pro Klienta;
  8. Příkaz – obstarání odborných Pracovníků pro Kulturní akce na pozice stagehand (bedňák), steelhand, scaffolder, rigger, AV technik, operátor audiovizuální techniky, runner, řidič VZV, operátor pracovních plošin, stage manager, production asistent, wardrobe asistent;
  9. Kulturní akce – jakákoli akce či událost, na kterou Poskytovatel obstarává Pracovníky dle Příkazu Klienta;
  10. Odměna – odměna za splnění Příkazu určená způsobem stanoveným ve Smlouvě nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách;
  11. Poštovní úřad – subjekt oprávněný ve smyslu poštovního zákona k přepravě a doručování zásilek;
  12. Aplikace Sinch – internetová aplikace užívaná Poskytovatelem, prostřednictvím které Klient blíže specifikuje počet, kvalifikaci a jiné charakteristiky požadovaných Pracovníků v rámci Příkazu;
  13. Pracovník – zaměstnanec v pracovním poměru k Poskytovateli, zaměstnanec Poskytovatele na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) i jiná fyzická osoba ve smluvním vztahu k Poskytovateli na základě smlouvy o výkonu funkce, smlouvy o spolupráci nebo jiné obdobné smlouvy.
 2. Odborní Pracovníci obstaraní Poskytovatelem v rámci Příkazu mohou v závislosti na svém zaměření plnit následující úkoly:
  1. Stagehands (bedňáci) jsou pomocná síla techniků nebo produkčních. Hlavní pracovní náplní bedňáků jsou nakládky a vykládky aut, přesun a instalace zvukové, světelné a projekční techniky, stavba ground supportu, pódia a jiných konstrukcí stage, manipulace s aparaturou kapel, věšení bannerů, instalace dekorací, příprava a údržba zázemí akce a podobné technické činnosti potřebné k průběhu akce. Do náplně práce bedňáka nepatří práce úklidářů, security a práce ve výškách nad 1,5 metru, zejména pak ve chvíli, kdy by tato činnost měla tvořit převažující část směny. Dále ovládání strojů, pro které je nutný certifikát nebo oprávnění.
  2. Steelhands jsou pomocná síla při stavbě lešení a velkých konstrukcí typu ground support nebo tribuna. Pracují zpravidla po boku scaffolderů, kterým podávají těžké části kovových konstrukcí. Nejedná se o výškové pracovníky.
  3. Scaffoldeři jsou pracovníci s potřebnými certifikáty a vybavením pro stavbu lešenářských konstrukcí ve výškách nad 1,5 metru.
  4. Riggeři jsou výškoví pracovníci s potřebnými certifikáty a vybavením, kteří provádějí specializované činnosti při stavbě ground supportu a spojování a instalaci trussových konstrukcí.
  5. Technici jsou jsou pracovníci vykonávající odbornou technickou činnost v oborech světel, zvuku, videa a nástrojové techniky. Práci vykonávají samostatně, dle pokynů sekčních šéfů jednotlivých oborů.
  6. Operátoři audiovizuální techniky jsou pracovníci provádějící jednoduché počítačové úkony a technickou činnost s tím spojenou.
  7. Runneři jsou podpůrní pracovníci, zpravidla řidiči s potřebnými oprávněními na provoz motorových vozidel a jejich obsluhu, zajišťující logistiku akcí.
  8. VZV operátoři jsou pracovníci s nutnou certifikací a proškolením v oblasti řízení manipulační techniky dle daného typu pro převážně vertikální manipulaci s materiálem.
  9. Operátoři pracovních plošin jsou pracovníci s nutnou certifikací a proškolením v řízení pracovních plošin dle daného typu zařízení.
  10. Stage manager je osoba odpovědná za provoz podia, řídí a koordinuje harmonogram akce.
 

ČLÁNEK 2

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Smluvními stranami vzniklé uzavřením Smlouvy.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Smluvní strany a ujednání v nich obsažená jsou nedílnou součástí obsahu Smlouvy. Od okamžiku uzavření Smlouvy se vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje odchylnou úpravu. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tímto ustanovením není dotčena platnost ustanovení čl. 14 odst. 4 těchto VOP.
 

ČLÁNEK 3

Rozhodné právo a způsoby uzavření Smlouvy

 1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky, zejména pak ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku.
 2. Smlouvu je možné uzavřít a její obsah sjednat buďto v režimu Aplikace Sinch dle článku 4 těchto VOP, nebo v režimu elektronické pošty podle čl. V. těchto VOP. Uzavření Smlouvy v jednom režimu nevylučuje budoucí možnost uzavření Smlouvy v druhém režimu.
 3. Volbu režimu uzavření Smlouvy a sjednání jejího obsahu provede Klient po dohodě s Poskytovatelem v poptávce služeb zaslané Poskytovateli prostřednictvím elektronické pošty. Na požádání Klienta mu Poskytovatel poskytne podrobnější informace o jednotlivých režimech uzavření Smlouvy.
 

ČLÁNEK 4

Uzavření Smlouvy v režimu Aplikace Sinch

 1. Uzavření Smlouvy v režimu Aplikace Sinch zahrnuje uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb a Dílčích příkazních smluv.
  1. Rámcovou smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje zřídit Klientovi přístup do Aplikace Sinch a obstarávat pro Klienta dle jeho pokynů v Dílčích příkazních smlouvách Pracovníky pro jím určené Kulturní akce, kdy k uzavření každé Dílčí příkazní smlouvy a určení jejího obsahu dojde způsobem a za podmínek předvídaných Rámcovou smlouvou.
  2. Dílčí příkazní smlouvou se Poskytovatel zavazuje pro Klienta dle jeho konkrétních požadavků na provedení Příkazu zadaných do Aplikace Sinch obstarat na specifickou Kulturní akci Pracovníky na pozice stagehand (bedňák), steelhand, scaffolder, rigger, AV technik, operátor audiovizuální techniky, runner, řidič VZV, operátor pracovních plošin, stage manager, production asistent, wardrobe asistent, a Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli Odměnu.
 2. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Rámcové smlouvy i Dílčích smluv. Náklady vzniklé Klientovi v souvislosti s uzavíráním Smlouvy při použití komunikačních prostředků na dálku (například náklady na připojení k internetu, náklady telefonních hovorů) nese sám Klient.

Uzavření Rámcové smlouvy v režimu Aplikace Sinch

 1. Rámcová smlouva se uzavírá elektronicky s použitím komunikačních prostředků na dálku, typicky prostřednictvím elektronické pošty. Tímto ustanovením není dotčena možnost Smluvních stran uzavřít po vzájemné dohodě písemnou Rámcovou smlouvu v listinné podobě, která nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
 2. Před uzavřením Rámcové smlouvy zašle Klient Poskytovateli prostřednictvím elektronické pošty poptávku služeb, na jejímž základě Poskytovatel odešle Klientovi ceník služeb a zpracovanou cenovou kalkulaci poptávaných služeb s jejich případnou specifikací a tuto odešle Klientovi jako nabídku na uzavření Rámcové smlouvy na adresu jeho elektronické pošty.
 3. K uzavření Rámcové smlouvy dochází doručením přijetí nabídky na uzavření Rámcové smlouvy, které je Klientem zasláno Poskytovateli na adresu jeho elektronické pošty. Není-li mezi Stranami sjednáno jinak, je přijetí nabídky nutno učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejího doručení. Pozdní přijetí nabídky bude platné, oznámí-li Poskytovatel Klientovi, že přijetí nabídky považuje za včasné.
 4. Obsahuje-li přijetí nabídky na uzavření Rámcové smlouvy podstatné dodatky, výhrady či odchylky, představuje takový projev vůle Klienta odmítnutí původní nabídky a současně novou nabídku na uzavření Rámcové smlouvy. Za těchto předpokladů dochází k uzavření Rámcové smlouvy okamžikem doručení přijetí nabídky na její uzavření odeslaného Poskytovatelem na adresu elektronické pošty Klienta.

Uzavření Dílčí smlouvy (objednávky) v režimu Aplikace Sinch

 1. Dílčí příkazní smlouva se uzavírá prostřednictvím Aplikace Sinch tak, že Klient do uživatelského rozhraní zadá své požadavky na obsah Příkazu v souvislosti s jím určenou konkrétní Kulturní akcí (např. počet Pracovníků, požadované profese, místo konání akce). Kromě požadavků předvídaných příslušným formulářem může uvést další požadavky do pole textové poznámky. Potvrzení obsahu formuláře a jeho uložení do Aplikace Sinch se považuje za nabídku na uzavření Dílčí smlouvy.
 2. Nabídku na uzavření Dílčí smlouvy je nutné učinit nejpozději 96 hodin před konáním příslušné Kulturní akce.
 3. K přijetí nabídky na uzavření Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele dochází okamžikem schválení zadané akce (resp. dat zadaných do formuláře dle bodu 7. tohoto odstavce) v příslušné sekci Aplikace Sinch.
 4. Není-li možné nabídku na uzavření Dílčí smlouvy v jejím posledním známém znění schválit, k uzavření Dílčí smlouvy nedochází. Poskytovatel v takové situaci informuje Klienta o důvodech neuzavření Dílčí smlouvy a případně navrhne postup učinění nové nabídky, jež bude způsobilá k přijetí.
 5. Je-li nabídka na uzavření Dílčí smlouvy (zadání akce do Aplikace Sinch) učiněna později než ve lhůtě dle bodu 8. tohoto odstavce, je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi za provedení Příkazu Odměnu s last-minute příplatkem podle aktuálního ceníku či jinak zpracované a Klientem odsouhlasené cenové kalkulace. Nesouhlas Klienta s poskytnutím příplatku zbavuje Poskytovatele povinnosti Příkaz provést.
 6. Nekoná-li se Kulturní akce, ve vztahu k níž byla Dílčí smlouva uzavřena, nebo vyjdou-li najevo skutečnosti nasvědčující tomu, že se Kulturní akce konat nebude, je Klient povinen o tom bezodkladně Poskytovatele informovat. Na základě sdělených informací se Smluvní strany dohodnou na podmínkách ukončení Dílčí smlouvy.
 7. Klient může Příkaz na základě Dílčí smlouvy odvolat (stornovat akci) do doby konání Kulturní akce. Odvolání Příkazu v krátké době před termínem konáním Kulturní akce podléhá příplatkové povinnosti za last-minute storno v souladu s platným ceníkem Poskytovatele (či jinými cenovými podmínkami, s nimiž byl Klient před uzavřením Dílčí smlouvy seznámen), kde jsou výše příplatků za jednotlivé last-minute storno lhůty uvedeny.
 8. Je-li Příkaz Klientem odvolán, má Poskytovatel právo na náhradu nákladů, jež v rámci příprav na provedení Příkazu účelně vynaložil. Stejné právo náleží Poskytovateli též v případě nákladů vynaložených účelně předtím, než byly Klientem podstatně změněny požadavky na provedení Příkazu (například snížení počtu požadovaných Pracovníků, změna termínu či místa konání Kulturní akce).
 

ČLÁNEK 5

Uzavření Smlouvy v režimu elektronické pošty

 1. Uzavření Smlouvy v režimu elektronické pošty zahrnuje uzavření Dílčí příkazní smlouvy.
 2. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Dílčí příkazní smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi v souvislosti s uzavíráním Smlouvy při použití komunikačních prostředků na dálku (například náklady na připojení k internetu, náklady telefonních hovorů) nese sám Klient, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Dílčí smlouva se uzavírá elektronicky s použitím komunikačních prostředků na dálku, typicky prostřednictvím elektronické pošty. Tímto ustanovením není dotčena možnost Smluvních stran uzavřít po vzájemné dohodě písemnou příkazní smlouvu v listinné podobě, která nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
 4. Před uzavřením Dílčí smlouvy zašle Klient Poskytovateli prostřednictvím elektronické pošty poptávku služeb se specifikací požadavků na provedení Příkazu (např. počet Pracovníků, profese, místo konání Kulturní akce, termín prací), na jejímž základě Poskytovatel odešle Klientovi zpracovanou cenovou kalkulaci poptávaných služeb s jejich případnou specifikací a tuto odešle Klientovi jako nabídku na uzavření Dílčí smlouvy na adresu jeho elektronické pošty. Jde-li o uzavření první Smlouvy mezi Klientem a Poskytovatelem, doručí Poskytovatel spolu s cenovou kalkulací též platný ceník služeb. Uzavřením Dílčí smlouvy je takto doručený ceník služeb závazný pro všechny budoucí Dílčí smlouvy (objednávky), ledaže bude nahrazen ceníkem novým, nebo se strany v případě konkrétní Dílčí smlouvy dohodnou na odchylných cenových podmínkách.
 5. K uzavření Dílčí smlouvy dochází potvrzením cenové kalkulace, tedy doručením přijetí nabídky na uzavření Dílčí smlouvy, které je Klientem zasláno Poskytovateli na adresu jeho elektronické pošty. Není-li mezi Stranami sjednáno jinak, je přijetí nabídky ze strany Klienta nutno učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejího doručení, nejpozději však 96 hodin před plánovaným časem konání Kulturní akce. Pozdní přijetí nabídky bude platné, oznámí-li Poskytovatel Klientovi, že přijetí nabídky považuje za včasné.
 6. Obsahuje-li přijetí nabídky na uzavření Dílčí smlouvy podstatné dodatky, výhrady či odchylky, představuje takový projev vůle Klienta odmítnutí původní nabídky a současně novou nabídku na uzavření Dílčí smlouvy. Za těchto předpokladů dochází k uzavření Dílčí smlouvy okamžikem doručení přijetí nabídky na její uzavření odeslaného Poskytovatelem na adresu elektronické pošty Klienta.
 7. Je-li poptávka služeb dle odst. 4 tohoto článku doručena Poskytovateli ve lhůtě kratší než 72 hodin před plánovaným časem konání Kulturní akce, je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi za provedení Příkazu Odměnu s last-minute příplatkem podle aktuálního ceníku, s nímž je Klient v okamžiku uzavření smlouvy seznámen, či jinak zpracované a Klientem odsouhlasené cenové kalkulace. Nesouhlas Klienta s poskytnutím příplatku zbavuje Poskytovatele povinnosti Příkaz provést.
 8. Nekoná-li se Kulturní akce, ve vztahu k níž byla Dílčí smlouva uzavřena, nebo vyjdou-li najevo skutečnosti nasvědčující tomu, že se Kulturní akce konat nebude, je Klient povinen o tom bezodkladně Poskytovatele informovat. Na základě sdělených informací se Smluvní strany dohodnou na podmínkách ukončení Dílčí smlouvy.
 9. Klient může Příkaz na základě Dílčí smlouvy odvolat (stornovat akci) do doby konání Kulturní akce. Odvolání Příkazu v krátké době před termínem konáním Kulturní akce podléhá příplatkové povinnosti za last-minute storno v souladu s platným ceníkem Poskytovatele (či jinými cenovými podmínkami, s nimiž byl Klient před uzavřením Dílčí smlouvy seznámen), kde jsou výše příplatků za jednotlivé last-minute storno lhůty uvedeny.
 10. Je-li Příkaz Klientem odvolán, má Poskytovatel právo na náhradu nákladů, jež v rámci příprav na provedení Příkazu účelně vynaložil. Stejné právo náleží Poskytovateli též v případě nákladů vynaložených účelně předtím, než byly Klientem podstatně změněny požadavky na provedení Příkazu (například snížení počtu požadovaných Pracovníků, změna termínu či místa konání Kulturní akce).
 

ČLÁNEK 6

Odměna a její úhrada

 1. Odměna se určuje na základě Klientových individuálních požadavků na obsah Příkazu v Dílčí příkazní smlouvě a dále na základě okolností, které nastanou v souvislosti s plněním Příkazu. Závazná konečná výše Odměny bude uvedena na faktuře – daňovém dokladu vystavené Poskytovatelem na základě vyčíslení a vyúčtování všech složek Odměny v souladu s tímto článkem.
 2. Je-li Dílčí příkazní smlouva uzavírána v režimu Aplikace Sinch, řídí se sazba jednotlivých složek Odměny Poskytovatele (např. hodinová sazba práce Pracovníka, sazba nákladů na dopravu, sazba last-minute poplatků a dalších vedlejších plateb) sazbou odpovídající hodnotám uvedeným v ceníku Poskytovatele, který je platný v době uzavření smlouvy a s nímž byl Klient dříve seznámen. Aplikace Sinch klientovi při specifikaci parametrů Příkazu před odesláním objednávky vypočítá a zobrazí orientační výši základní odměny Poskytovatele za objednávané množství práce. Klient bere na vědomí, že takto vypočítaná a zobrazená cena v Aplikaci Sinch je orientační a nezávazná a může se dále měnit v závislosti na parametrech Příkazu nebo jejich dodatečných úpravách (změny rozložení směn, změny času realizace pracovních úkolů, změny termínů konání akcí, připočítání případných příplatků a vedlejších úhrad dle těchto VOP apod.).
 3. Je-li Dílčí příkazní smlouva uzavírána v režimu elektronické pošty, řídí se sazba Odměny Poskytovatele sazbou uvedenou v cenové kalkulaci, s níž byl klient před uzavřením smlouvy seznámen nebo kterou potvrdil. Nebyla-li cenová kalkulace na základě zavedené praxe nebo dohody Stran Klientovi před uzavřením smlouvy zaslána a byl-li předtím Klient seznámen s ceníkem Poskytovatele, řídí se sazba Odměny Poskytovatele sazbou uvedenou v tomto ceníku.
 4. Součástí Odměny jsou též případné příplatky a vedlejší úhrady (například příplatek za last-minute objednávku, příplatek za last-minute storno, úhrady nákladů dopravy do místa konání Kulturní akce apod.), na něž Poskytovateli v souladu s dohodou Stran nebo s těmito VOP vznikne nárok. Sazby těchto příplatků a vedlejších úhrad se řídí ceníkem Poskytovatele, s nímž byl Klient před uzavřením Dílčí smlouvy seznámen.
 5. Pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že výše složky Odměny počítané na základě hodin vynaložených na plnění Příkazu bude Poskytovatelem vyčíslena dle reálně vynaložených hodin bez ohledu na počet uvedených v objednávce (návrhu na uzavření Dílčí smlouvy, resp. cenové kalkulaci), vyžaduje-li Klient služby Pracovníků Poskytovatele při plnění Příkazu nad rámec počtu hodin uvedeného v objednávce nebo projeví-li se potřeba práce nad rámec objednaného času v průběhu plnění Příkazu.
 6. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Odměna splatná ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu (dále jen „faktura“) vystaveném Poskytovatelem Klientovi. Odměnu uhradí Klient bankovním převodem na účet Poskytovatele označený na příslušné faktuře.
 7. Poskytovatel vystaví Klientovi fakturu do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění, jež je předmětem fakturace. Datum splatnosti je pak uvedeno na faktuře a činí nejméně 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, nedohodnou-li se Strany jinak. Poskytovatel zajistí, aby byla faktura Klientovi doručena bez zbytečného odkladu po jejím vystavení.
 8. Neujednají-li si Strany jinak, bude faktura vystavena v elektronické formě a doručena na adresu elektronické pošty Klienta.
 9. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Klient oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Poskytovateli s uvedením zjištěných vad či nedostatků. Poskytovatel je povinen takovou fakturu opravit, případně vystavit novou fakturu, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury Klientovi.
 10. Za den úhrady se považuje den připsání úhrady na bankovní účet Poskytovatele. Úhrada musí být provedena pod variabilním symbolem uvedeným na příslušné faktuře.
 11. Smluvní strany sjednávají, že nezaplacení Odměny řádně a včas je podstatným porušením Smlouvy.
 12. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit ceník, jímž se mezi Stranami řídí sazby složek Odměny, v důsledku prodlení Klienta s úhradou faktury.
 13. Ceník je Klientovi doručen při první poptávce služeb (viz body 4.4. a 5.4. těchto VOP) a zůstává mezi Stranami platný do okamžiku jeho změny či nahrazení novým ceníkem, což bude Klientovi před účinností změny oznámeno. Ustanovení bodu 6.12 těchto VOP tím není dotčeno. Klient má právo si od Poskytovatele kdykoli vyžádat zaslání aktuálně platného ceníku, který mu bude doručen elektronicky na adresu jeho elektronické pošty.
 

ČLÁNEK 7

Provedení Příkazu

 1. Poskytovatel je povinen provést Příkaz s odbornou péčí, na svůj náklad a ve sjednaném termínu. Zjistí-li Poskytovatel v průběhu provádění Příkazu nutnost prodloužení termínu dokončení, vyžádá si od Klienta jeho předchozí souhlas, neplyne-li nutnost prodloužení termínu dokončení již z předchozích požadavků či potřeb Klienta.
 2. Poskytovatel je povinen oznamovat Klientovi všechny okolnosti a skutečnosti, o nichž se dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů Klienta.
 3. Své pokyny k plnění úkolů v místě konání Kulturní akce sděluje Klient prostřednictvím jím pověřené osoby pracovníkovi Poskytovatele na pozici Crewboss, jehož kontaktní údaje Poskytovatel Klientovi sdělí vždy s dostatečným předstihem před konáním Kulturní akce.
 4. Není-li sjednáno jinak, je Poskytovatel při provádění Příkazu oprávněn užívat služeb třetích stran. Při využití služeb třetích stran při plnění Příkazu odpovídá Poskytovatel Klientovi jako by plnil on sám.
 5. Právo Poskytovatele na zaplacení Odměny vzniká provedením Příkazu.
 6. Příkaz je proveden, jsou-li přítomni Pracovníci Poskytovatele připravení k Provedení příkazu v ujednaném termínu a místě plnění dle Dílčí příkazní smlouvy.
 7. Příkaz se považuje za provedený také tehdy, jsou-li pracovníci Poskytovatele připraveni k plnění úkolů v čase a v místě plánovaného konání Kulturní akce, ačkoli tato se nekoná, a to za předpokladu, že Klient o jejím nekonání Poskytovatele s dostatečným předstihem neinformoval.
 8. Jakékoli nedostatky v provedení Příkazu ze strany Poskytovatele je Klient povinen Poskytovateli neprodleně po jejich zjištění oznámit a sjednat s ním vhodný způsob jejich nápravy.
 9. Poskytovatel nahradí Klientovi škodu, která mu prokazatelně vznikla v důsledku zaviněného porušení povinností ze strany Poskytovatele.
 

ČLÁNEK 8

Práva a povinnosti Stran

 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby všichni jím obstaraní Pracovníci vyslaní na Kulturní akci byli proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZPPO“).
 2. Poskytovatel před konáním Kulturní akce seznámí Klienta s pravidly BOZPPO, jež jsou jeho Pracovníci při plnění úkolů v místě konání Kulturní akce povinni dodržovat. Klient je povinen se s těmito pravidly BOZPPO řádně seznámit a sdělovat Pracovníkovi Poskytovatele na pozici Crewboss jen takové pokyny a požadavky na provedení Příkazu, které nejsou v rozporu s předmětnými pravidly BOZPPO.
 3. Poskytovatel upozorní Klienta na rozpor jím udělených pokynů s pravidly BOZPPO a posečká s jejich plněním do doby, než budou pokyny Klienta uvedeny do souladu s pravidly BOZPPO.
 4. Klient bere na vědomí, že Pracovníci poskytovatele jsou oprávněni vykonávat pouze ty činnosti, jež odpovídají jejich pracovnímu zařazení na příslušné pozice (stagehands, steelhands, riggeři, scaffoldeři apod.). Pracovníci Poskytovatele nemohou plnit úkoly, k nimž je zapotřebí činnosti neodpovídající jejich pracovnímu zařazení.
 5. Klient je povinen poskytnout Pracovníkům Poskytovatele potřebné nářadí a vybavení potřebné k plnění Příkazu v dostatečném množství. Klient bere na vědomí, že Pracovníci Poskytovatele nejsou oprávněni převzít od Klienta jakékoliv věci, kromě běžných pracovních pomůcek a nářadí, zejména věci vyšší hodnoty a samostatně s nimi nakládat.
 6. Klient je povinen zajistit Pracovníkům Poskytovatele:
  1. základní pitný režim, občerstvení a možnost dodržování pracovních přestávek dle zákoníku práce;
  2. uzamykatelný prostor (šatnu, buňku, vůz či jiný prostor) vhodný pro uschování osobních věcí Pracovníků Poskytovatele po dobu jejich působení na Kulturní akci. Není-li objektivně možné zajistit uzamykatelný prostor dle předchozí věty, je Klient povinen zajistit dle možností alespoň nepřetržitě hlídaný prostor, ve kterém mohou Pracovníci Poskytovatele ponechat odložené své osobní věci;
  3. vyhovující hygienické podmínky.
 7. Klient dále nese odpovědnost za:
  1. újmu způsobenou selháním techniky, nebo pracovních nástrojů poskytnutých Pracovníkům Poskytovatele;
  2. újmu způsobenou odcizením nebo ztrátou osobních věcí Pracovníků Poskytovatele, k nimž došlo v průběhu provádění Příkazu;
  3. řádné zajištění bezpečnosti prostoru Kulturní akce, a za dodržování bezpečnostních předpisů a norem v jejím prostoru;
  4. ochranu životního prostředí v prostoru Kulturní akce dle zákonných předpisů;
  5. zajištění požární ochrany v prostoru Kulturní akce a evakuaci prostoru, bude-li to nutné.
 8. Klient se zavazuje nezaměstnávat ani jinak nespolupracovat, bez ohledu na druh právního vztahu (např. pracovněprávní či občanskoprávní), s Pracovníky Poskytovatele, nedohodne-li se s Poskytovatelem písemně jinak. Z důvodu vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že omezení dle předchozí věty se vztahuje na zaměstnávání či spolupráci Klienta se všemi Pracovníky Poskytovatele, kteří kdy působili na jakékoli Kulturní akci Klienta a Klient o této skutečnosti věděl či alespoň vědět měl a mohl.
 9. V případě porušení závazku Klienta dle odst. 8 tohoto článku je Klient povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení předmětné povinnosti. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, k němuž se smluvní pokuta vztahuje.
 10. Nezajistí-li Klient plnění dle odst. 6 písm. a. až c. tohoto článku, je Poskytovatel oprávněn toto plnění zajistit na své náklady a tyto účelně vynaložené náklady následně Klientovi vyúčtovat v rámci fakturace za splnění Příkazu, případně prostřednictvím zvláštní faktury.
 11. Poskytovatel je oprávněn, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, propagovat Kulturní akce na všech svých komunikačních kanálech, jakož i jiným způsobem o akci a o svém působení na ní informovat, a to i po jejím skončení.
 

ČLÁNEK 9

Důsledky prodlení a porušení povinnosti

 1. Pro případ prodlení Klienta s úhradou Odměny, nebo její části, nebo jakéhokoli jiného závazku ze Smlouvy, nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Stranami, a/nebo jakéhokoli jiného závazku z těchto VOP vyplývajícího (dále jen „Peněžitý dluh“) se stanoví dohodou Stran povinnost Klienta uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení.
 2. Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Poskytovatelem a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Klientem nezprošťuje Klienta povinnosti uhradit dlužnou částku a není tím ani dotčeno právo Poskytovatele domáhat se náhrady škody v rozsahu, v němž není kryta úroky z prodlení, resp. smluvní pokutou. Klient je povinen zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na zavinění. Okolnosti vylučující odpovědnost za porušení povinnosti Klienta nemají vliv na povinnost platit smluvní pokuty. Odstoupení od Smlouvy nezbavuje Klienta povinnosti k úhradě smluvní pokuty.
 3. Poskytovatel je, bez ohledu na jiné určení Klienta, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Klienta nejdříve na příslušenství pohledávky (v pořadí paušál nákladů spojených s uplatněním pohledávky dle ust. §3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., smluvené náklady spojené s uplatněním pohledávky, náklady právního zastoupení, úroky z prodlení), smluvní pokuty (v pořadí dle těchto VOP), případné nároky Poskytovatele z náhrad škod, a poté na jednotlivé jistiny pohledávek v pořadí dle jejich splatnosti.
 

ČLÁNEK 10

Doručování

 1. Není-li stanoveno jinak, řídí se zasílání písemností mezi Stranami následujícími zásadami:
  1. Klient zasílá písemnosti Poskytovateli na adresu jeho sídla.
  2. Poskytovatel zasílá veškeré písemnosti Klientovi na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo na jinou adresu, kterou mu Klient sdělil, anebo na kontaktní email Klienta uvedený v Smlouvě, popř. na email obecně používaný při komunikaci mezi Stranami. V pochybnostech se má za to, že takto odeslaná písemnost byla Klientovi doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání (v případě faktury se za den odeslání pro tento účel považuje následující pracovní den po dni vystavení faktury) ledaže bude prokázáno, že se písemnost z objektivních příčin nedostala do sféry jeho dispozice.
  3. V ostatních případech, jsou-li písemnosti Příkazci doručovány prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, považuje se písemnost za doručenou, jestliže adresát její přijetí potvrdil.
  4. Jsou-li písemnosti Klientovi zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
   1. třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak;
   2. den odmítnutí převzetí zásilky Klientem;
   3. desátý den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Klient zásilku i přes oznámení Poštovního úřadu, i když se Klient o uložení nedozvěděl;
   4. den, kdy byl Poskytovatel vyrozuměn o tom, že se zásilku Klientovi nepodařilo doručit proto, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje/odstěhoval se/na uvedené adrese je neznámý a z tohoto důvodu byla zásilka Poštovním úřadem vrácena.
 

ČLÁNEK 11

Řešení sporů

 1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory ze všech závazkových poměrů mezi nimi již uzavřených či v budoucnu vzniklých nebo v souvislosti s nimi, jakož i spory o platnost těchto závazkových poměrů a spory z jejich zajištění, včetně sporů ze Smlouvy, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Smluvní strany dojednávají, že místem rozhodčího řízení je sídlo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze. Smluvní strany dále ujednávají, že spor bude rozhodnut ve zjednodušeném řízení bez ústního jednání, pouze na základě písemností, a není třeba odůvodnění rozhodčího nálezu. Smluvní strany dále ujednávají, že náhrada nákladů rozhodčího řízení bude rozhodcem přiznána dle zásady úspěchu ve sporu, a ve výši dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátní tarif, v platném znění. Tato rozhodčí doložka zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.
 

ČLÁNEK 12

Ukončení Smlouvy

 1. Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran kdykoli za jejího trvání.
 2. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, neprovede-li Poskytovatel Příkaz řádně a v ujednaném termínu.
 3. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, neuhradí-li Klient Odměnu řádně a včas ve lhůtě splatnosti. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Poskytovatele na zaplacení Odměny a jiných peněžitých plnění, který mu vznikl plněním smlouvy, od níž bylo odstoupeno.
 4. Smlouvu lze jednostranně ukončit písemnou výpovědí jedné ze Smluvních stran. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
 5. Klient je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě jednostranné změny VOP v souladu s článkem 15 odst. 1 těchto VOP.
 

ČLÁNEK 13

Ochrana osobních údajů

 1. Přijdou-li Smluvní strany v souvislosti s plněním Smlouvy do styku s osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), resp. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zavazují se zajistit odpovídající úroveň zabezpečení těchto osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich nahodilému zničení či ztrátě, neoprávněnému přístupu k nim, k jejich změnám, neoprávněným přenosům, zneužitím ani jiným neoprávněným operacím zpracování.
 2. Každá ze Smluvních stran odpovídá za zákonnost shromáždění osobních údajů, které druhé straně v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy jako správce osobních údajů předává.
 3. Budou-li Smluvní strany v souvislosti s plněním Smlouvy v postavení správce a zpracovatele osobních údajů ve smyslu článku 4 bodu 7), resp. 8) GDPR, zavazují se uzavřít zvláštní smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu 28 odst. GDPR, v níž upraví vzájemnou odpovědnost za zákonnost zpracování osobních údajů.
 4. Klient prohlašuje, že je zákazníkem Poskytovatele a dává mu tímto souhlas dle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., aby mu zasílal na jeho elektronický kontakt všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře prodeje zboží a služeb (obchodní sdělení). Poskytovatel zajistí, aby Klient mohl tento svůj udělený souhlas kdykoli bez sankce odvolat.
 

ČLÁNEK 14

Ostatní ujednání

 1. V souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že žádná obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující povahu.
 2. Smluvní strany se oproti úpravě § 629 občanského zákoníku dohodly, že u veškerých práv ze Smlouvy, z jejího porušení nebo ukončení vzniklých bude činit promlčecí doba 5 let.
 3. Smluvní strany mezi s sebou vzájemně vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, když odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není jejím přijetím.
 4. Smluvní strany tímto výslovně stanoví, že odkáže-li Klient nebo již odkázal dle § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, na své obchodní podmínky, které byť jen částečně odporují Smlouvě, těmto Všeobecným obchodním podmínkám či jiným ujednáním Stran, je tento odkaz Klienta právě pro takový rozpor neplatný a Klient ho zároveň s uzavřením Smlouvy bere zpět. Obchodní podmínky Klienta se nepoužijí jako celek.
 5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují u strany Klienta uplatnění § 1982 jednostranným právním úkonem. Předmětné započtení je možné ze strany Klienta pouze písemnou dohodou se stranou Poskytovatele.
 6. Smluvní strany se dohodly, že Klient není bez souhlasu Poskytovatele oprávněn jakékoliv pohledávky vůči Poskytovateli postoupit.
 

ČLÁNEK 15

Závěrečná ujednání

 1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo jinak upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Tato skutečnost musí ovšem být písemně oznámena Klientovi, a to alespoň oznámením zaslaným formou elektronické pošty na kontaktní adresu Klienta či jiným vhodným způsobem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Klient může vyslovit písemnou formou svůj nesouhlas s novou verzí VOP do 14 dnů od doručení oznámení o jejich změně, kdy v takovém případě může Klient ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Poskytovateli. Výpovědní doba v takovém případě činí 14 dní od doručení.
 2. Právní poměry mezi Klientem a Poskytovatelem ze Smlouvy (z Rámcové smlouvy i z Dílčích smluv) se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v době jejich uzavření, vyjma případů dle odst. 1 tohoto článku.
 3. Tyto VOP jsou vyhotoveny v české a anglické jazykové verzi. V případě rozporů mezi oběma verzemi se použije česká jazykové verze.
 4. Příslušné části VOP a/nebo Smlouvy platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Klientem a Poskytovatelem.
 5. V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto VOP. Pro tento případ se obě Smluvní strany bez výhrad zavazují, že neplatné ustanovení VOP bude upraveno do rozsahu nezbytného k odstranění neplatnosti či bude vymazáno a nahrazeno ustanovením novým, aby účel a cíl těchto VOP mohl být řádně prováděn a aby platnost a účinnost těchto VOP nebyla nijak dotčena.
 6. Klient uzavřením Smlouvy stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné, určité a že je bez výhrad akceptuje a souhlasí s tím, že se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí Smlouvy a bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku závazné pro úpravu vztahů Smluvních stran.
 

ČLÁNEK 16

Platnost a účinnost

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 4.1.2021.
 2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na internetové stránce Poskytovatele – https://www.shameless.cz a je také k dispozici v sídle Poskytovatele.
    Praha, dne 18. března 2020. Shameless, s.r.o., IČ: 03423379, sídlem Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 – Bubeneč 

TERMS AND CONDITIONS

Effective as of 1st April 2020

Shameless s.r.o., reg.no: 03423379,

with its registered seat at Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7,

incorporated in the Commercial Register kept with the Municipal Court in Prague, file no. C 231406

hereby issues these commercial terms and conditions pursuant to sections 1751 and following of Act no. 89/2012 Coll., The Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the “Civil Code”):

ARTICLE 1

Definitions, Workers’ Qualifications

 1. In these terms and conditions (hereinafter referred to as “ T&C”) the following words starting with capital letters shall have the following meaning:
  1. Provider – company Shameless s.r.o. specified in the header of these T&C;
  2. Client – entrepreneur who concludes a Contract with the Provider;
  3. Entrepreneur – an entrepreneur as defined in section 420 or 421 o the Civil Code;
  4. Contracting Parties or just Parties – Provider and Client;
  5. Contract – Framework Contract for Services, particular Event Contract or, depending on context, both Framework Contract for Services and particular Event Contract;
  6. Framework Contract for Services or just Framework Contract – an obligation formed by the Contracting Parties created by concluding a written Framework Contract or by other means specified below in these T&C which sets out rules for concluding and fulfilling particular Event Contracts;
  7. Event Contract – contract concluded by the Contracting Parties governing their rights and obligations relating to the performance of Assignment by the Provider;
  8. Assignment – procurement of Workers for Cultural Events, especially stagehands, steelhands, scaffolders, riggers, AV technicians, audio-visual machinery operators, runners, forklift drivers, working platform operators, stage managers, production assistants or wardrobe assistants;
  9. Cultural Event – any event for which the Provider procures Workers pursuant to the Client’s Assignment;
  10. Remuneration – monetary remuneration for completing Assignment determined by the Parties in the Contract or in these T&C;
  11. Post Office – institution or other entity authorised to handle and deliver consignments in accordance with Act no. 29/2000 Sb., on postal services, as amended;
  12. Sinch App – online application (platform) used by the Provider in the course of his business where the Client may specify his orders and instructions regarding the Assignment, such as number, qualifications and other characteristics of Workers;
  13. Worker – an employee of the Provider bound by employment contract, agreement to perform work (DPČ) or agreement to perform a job (DPP), or other individual (including entrepreneurs) providing services to the Provider based on contractual partnership (cooperation agreements, contracts for work etc.).
 2.  Workers procured by the Provider in the course of Assignment performance are entitled, depending on their expertise, carry out the following tasks:
  1. Stagehands – they are trained to help and assist technicians or producers on site. Their main workload encompasses loading up and offloading vehicles / handling, transporting and installing the sound, light or projection technology / building ground support, stages and other stage structures / handling band equipment / putting up banners and decorations / preparing and maintaining event sites and other organizational services connected with the event. The following works are excluded from the Stagehands’ expertise: cleaning, security, works 1.5 m above ground, manipulating with vehicles for which special certification or other permit is needed.
  2. Steelhands – they are trained to help and assist with building the scaffolding and other large structures such as ground support or stands. They usually work with Scaffolders to whom they hand heavy parts of iron structures. They are not allowed to perform works more than 1.5 m above ground.
  3. Scaffolders – they are workers with certification and equipment required to carry out scaffolding works more than 1.5 m above ground.
  4. Riggers – they are aerial workers with certification and equipment required to carry out specialized works connected with building up ground support and connecting and installing truss structures.

ARTICLE 2

Introductory Provisions

 1. These T&C govern legal relationships between the Contracting Parties formed by the Contract conclusion.
 2. Contracting Parties are bound by these T&C. Provisions of these T&C are an integral part of the Contract and mutual rights and obligations of the Contracting Parties are subject to these T&C from the moment when the Contract entered into effect.
 3. These T&C apply unless the Contract or other written agreement between the Parties stipulate otherwise. If the Parties provide for their rights or obligations in Contract or a separate written agreement differently from these T&C, such agreement shall prevail. This is without prejudice to the provision of Article 14 paragraph 4 of these T&C.

ARTICLE 3

Governing Law and Means of Contract Conclusion

 1. Rights and obligations of the Parties are governed by the law of the Czech Republic, especially by sections 2430 and following of the Civil Code.
 2. The Contract may be concluded, and the content thereof may be agreed upon either by means of the Sinch App (Article 4 of these T&C) or by means of email communication (Article 5 of these T&C). The means of Contract conclusion may, upon agreement of both Parties, differ in case of each Contract.
 3. Client has the right to choose the preferred means of Contract conclusion based on previous agreement with the Provider. The Client shall communicate his choice to the Provider in his inquiry sent to the Provider via email. Upon request, the Provider shall provide to the Client additional information about available means of Contract conclusion.

ARTICLE 4

Concluding Contract by means of Sinch App

 1. Contract conclusion by means of Sinch App encompasses the conclusion of Framework Contract and Event Contract(s).
  1. In the Framework Contract the Provider undertakes to set up and provide to the Client an access to Sinch App and procure for the Client in accordance with his requests in Event Contracts Workers for Client’s Cultural Events where each Event Contract is concluded by means and under the conditions set out in the Framework Contract.
  2. In the Event Contract the Provider undertakes to procure for the Client in accordance with his requests entered into the Sinch App for specific Cultural Events Workers such as stagehands, steelhands, scaffolders, riggers, AV technicians, audio-visual machinery operators, runners, forklift drivers, working platforms operators, stage managers, production assistants, wardrobe asisstants and the Client undertakes to pay Remuneration to the Provider.
 2. Client agrees with the use of distance communication means during the dealings aimed at the conclusion of Framework Contract and Event Contract(s). Client undertakes to bear the costs he incurs in connection with concluding the Contract via distance communication means (such as internet connection fees, telephone fees etc.).

Concluding the Framework Contract by means of Sinch App

 1. The Framework Contract is concluded via distance communication means, especially email. This is without prejudice for the right of the Parties to enter into the written Framework Contract in paper form which becomes effective on the day of signing thereof by both Parties.
 2. Prior to the conclusion of Framework Contract, the Client shall send to the Provider via email an inquiry for services based on which the Provider will send to the Client a price calculation along with the price list for services. Such price calculation shall be deemed as an offer to conclude the Framework Contract.
 3. The Framework Contract is concluded at the moment when Client’s acceptance of the offer to conclude the Framework Contract is delivered to the Provider’s email address. Unless the Parties agree otherwise, acceptance of the offer shall be made within 3 working days since the receipt thereof. Late acceptance of an offer has the effect of timely acceptance if the Provider, without undue delay, informs the Client that he considers the acceptance to have been made in due time.
 4. An expression of will which contains addenda, reservations, limitations or other changes constitutes a rejection of an offer and is considered to be a new offer. Under these circumstances, the Framework Contract is concluded at the moment when Provider’s acceptance of the offer to conclude the Framework Contract is delivered to the Client’s email address.

Concluding the Event Contract (Order) by means of Sinch App

 1. The Event Contract is concluded by means Sinch App via procedure when the Client enters his requests regarding the quality of Assignment in connection with particular Cultural Event into the prepared Sinch App form (e.g. number of Workers, required qualifications, location of the Cultural Event). Other requests may be entered into the field under the Sinch App form. Confirmation of the data entered into the form and submission thereof into the Sinch App shall be considered as an offer to conclude the Event Contract.
 2. Offer to conclude the Event Contract shall be made no later than 96 hours before commencement of the particular Cultural Event.
 3. Acceptance of the offer to conclude the Event Contract is made at the moment of approval of the proposed Cultural Event by the Provider (at the moment of validation of data entered into Sinch App in accordance with paragraph 7. of this article).
 4. In the event that it is not possible to accept the offer to conclude the Event Contract, the Event Contract is not concluded. Provider shall inform the Client about the reasons of declining the offer and eventually shall instruct the Client about the steps that need to be taken in order to prepare a valid offer.
 5. Shall the offer to conclude the Event Contract (data input) be made later than 96 hours before the commencement of the particular Cultural Event, the Provider is entitled to an additional “last-minute” remuneration for completing the Assignment in accordance with the last effective price list or price calculation. Client’s refusal to pay the additional remuneration releases the Provider from his obligation to complete Assignment.
 6. If the Cultural Event is cancelled, does not take place for other reasons or if there are circumstances giving rise to the possibility of the Cultural Event being cancelled in the future, the Client is obliged to inform the Provider without any undue delay. Based on the provided information the Parties shall discuss the possibilities of amending or terminating the Contract.
 7. The Client may revoke the Assignment based on the Event Contract (cancel the Cultural Event) before the commencement of the Cultural Event. Revocation of the Assignment shortly before the commencement of the Cultural Event is subject to a last-minute cancellation penalty in accordance with the Provider’s last effective price list (or other pricing conditions which the Client had acknowledged before the Event Contract conclusion) where the cancellation penalties and cancellation periods are specified.
 8. Shall the Assignment be revoked by the Client, the Provider has the right to reimbursement of costs which he reasonably incurred in connection with the Assignment and its preparations. The Provider has the same right with respect to costs incurred by him before the Client substantially changed his requests regarding the quality of Assignment (e.g. by lowering the number of Workers, change of Cultural Event date or place).

ARTICLE 5

Concluding Contract by means of email

 1. Contract conclusion by means of email encompasses the conclusion of Event Contract(s).
 2. Client agrees with the use of distance communication means during the dealings aimed at the conclusion of Event Contract(s). Client undertakes to bear the costs he incurs in connection with concluding the Contract via distance communication means (such as internet connection fees, telephone fees etc.).
 3. The Event Contract is concluded via distance communication means, especially email. This is without prejudice for the right of the Parties to enter into the written Event Contract in paper form which becomes effective on the day of signing thereof by both Parties.
 4. Prior to the conclusion of Event Contract, the Client shall send to the Provider via email an inquiry for services with the specification of his requests regarding the quality of Assignment in connection with particular Cultural Event (e.g. number of Workers, required qualifications, location and date of the Cultural Event). Based on such inquiry the Provider will send to the Client a price calculation which shall be deemed as an offer to conclude the Event Contract. Before the conclusion of the first Event Contract the provider shall also send to the Client a price list for services. Upon conclusion of such first Event Contract the price list becomes binding and effective for all Event Contracts concluded between the Provider and the Client in the future unless it is later replaced by a new price list or the Parties agree otherwise in case of a particular future Event Contract.
 5. Event Contract is concluded at the moment when the acceptance of the offer to conclude the Event Contract (acceptance of the price calculation) is delivered to the Provider. Unless the Parties agree otherwise, the acceptance must be made by the Client within 3 working days since the delivery thereof and no later than 96 hours prior to the announced commencement of the Cultural Event. Late acceptance of an offer has the effect of timely acceptance if the Provider, without undue delay, informs the Client that he considers the acceptance to have been made in due time.
 6. An expression of will which contains addenda, reservations, limitations or other changes constitutes a rejection of an offer and is considered to be a new offer. Under these circumstances, the Event Contract is concluded at the moment when Provider’s acceptance of the offer to conclude the Event Contract is delivered to the Client’s email address.
 7. Shall the Client’s inquiry (in accordance with paragraph 4. of this article) be made later than 72 hours before the commencement of the particular Cultural Event, the Provider is entitled to an additional “last-minute” remuneration for completing the Assignment in accordance with the last effective price list or price calculation. Client’s refusal to pay the additional remuneration releases the Provider from his obligation to complete Assignment.
 8. If the Cultural Event is cancelled, does not take place for other reasons or if there are circumstances giving rise to the possibility of the Cultural Event being cancelled in the future, the Client is obliged to inform the Provider without any undue delay. Based on the provided information the Parties shall discuss the possibilities of amending or terminating the Contract.
 9. The Client may revoke the Assignment based on the Event Contract (cancel the Cultural Event) before the commencement of the Cultural Event. Revocation of the Assignment shortly before the commencement of the Cultural Event is subject to a last-minute cancellation penalty in accordance with the Provider’s last effective price list (or other pricing conditions which the Client had acknowledged before the Event Contract conclusion) where the cancellation penalties and cancellation periods are specified.
 10. Shall the Assignment be revoked by the Client, the Provider has the right to reimbursement of costs which he reasonably incurred in connection with the Assignment and its preparations. The Provider has the same right with respect to costs incurred by him before the Client substantially changed his requests regarding the quality of Assignment (e.g. by lowering the number of Workers, change of Cultural Event date or place).

ARTICLE 6

Remuneration and payments

 1. Remuneration is determined based on Client’s individual requests regarding the quality of Assignment in the Event Contract and also based on circumstances which occur in the course of performance of the Assignment. Final amount of Remuneration will be stated on the invoice issued by the Provider after the calculation and billing of all components of Remuneration in accordance with this article.
 2. As regards Event Contracts concluded by means of Sinch App, the amount payable for individual components of Remuneration (e.g. hourly rate for Worker’s labour, travel costs, last-minute fees, penalties and other additional payments) shall be determined by the Provider’s price list which is effective at the time of Event Contract conclusion and which the Client had previously agreed with. During the preparation of an order (where the Client specifies his requests), the Sinch App will display to the Client the indicative amount of the Remuneration for the requested amount of work. The Client acknowledges that such pre-calculated and displayed amount in the Sinch App is indicative and nonbinding and may be later altered with respect to the characteristics of Assignment or subsequent changes thereof (changes in shift timetable, changes of dates, additional charges such as cancellation fees and other payments stated in these T&C or the Provider’s price list.
 3. As regards Event Contract concluded by means of email, the amount payable for individual components of Remuneration shall be determined by the Provider’s calculation which has been accepted by the Client prior to the Event Contract conclusion. In the event that, pursuant to the agreement of the Parties or their regular dealings, the calculation had not been sent to the Client but at the same time the Client had been familiarised with the Provider’s price list, the Remuneration shall be determined in accordance with such price list.
 4. 4. Remuneration may encompass additional charges (e.g. last-minute order fees, cancellation fees, travel costs) to which the Provider is entitled in accordance with the agreement of the Parties or these T&C. Rate of such additional charges shall be determined by the Provider’s price list which is effective at the time of Event Contract conclusion.
 5. For the avoidance of any doubt the Parties agree that the amount payable for components of Remuneration based on an hourly / daily rate shall be calculated and billed with respect to the actual number of hours / days worked irrespective of the number of hours stated in the order (offer to conclude the Event Contract or the price calculation). This shall apply especially in the situation where the Client requests more work hours / days than he formerly ordered or where the need to provide more work hours / days becomes apparent during the performance of the Assignment.
 6. Unless agreed otherwise between the Parties, the Remuneration becomes due on the due date stated on the invoice issued by the Provider and delivered to the Client. Remuneration shall be paid via bank transfer to Provider’s bank account specified on the invoice.
 7. The invoice shall be issued by the Provider within 15 days since the realization of the taxable transaction. Unless agreed otherwise between the Parties, the invoice shall become due minimum within 14 days since the receipt of the invoice by the Client. The Provider undertakes to deliver the invoice to the Client without any undue delay since its issuance.
 8. The invoice shall be issued in electronic form and delivered to the Client’s email address.
 9. Shall the invoice include incorrect or inaccurate data or be incomplete, the Client is entitled to return the invoice to the Provider before the due date and specify the shortcomings of the invoice. The Provider is obliged to correct the data on the invoice or issue a new invoice. Such corrected or new invoice shall become due minimum within 14 days since the receipt of the invoice by the Client.
 10. The Remuneration is paid on the date when the billed amount is credited to the Provider’s bank account. Client must specify the payment with variable stated on the invoice.
 11. The Parties hereby agree that the failure to perform the payment of Remuneration properly and on time constitutes a substantial breach of the Contract.
 12. The Provider is entitled to unilaterally change or otherwise amend the price list effective between the Parties as a consequence of Client’s default with payment of the invoice.
 13. The price list shall be sent to the Client in response to his inquiry for services (paragraphs 4.4 and 5.4 of these T&C) and remains effective until the replacement thereof by a new version of the price list. The Client shall be notified about such replacement before the new price list enters into effect. This is without prejudice to the provision 6.12 of these T&C. The Client has, at any time, the right to request from the Provider an electronic copy of the current binding and effective price list.

ARTICLE 7

Performance of Assignment

 1. The Provider undertakes to perform the Assignment with professional care, at his own expense and in time. Shall the Provider realize during the performance of the Assignment the necessity of prolongation of the term of completion of the Assignment, he is obliged to obtain Client’s consent unless such necessity is clear from Client’s previous requests or needs.
 2. The Provider is obliged to notify the Client about all facts and circumstances with which he is familiar, and which may affect the performance of the Assignment or Client’s instructions.
 3. In the place of performance (place of Cultural Event) the Client gives his instructions regarding the performance of the Assignment through his designated employee or other representative to the Provider’s crewboss (Provider’s designated employee). Provider shall provide the Client with crewboss’ contact information sufficiently before the commencement of the Cultural Event.
 4. Unless explicitly agreed otherwise, the Provider is entitled to use works and services of third parties (subcontractors) during the performance of the Assignment. In such case the Provider is liable in the same way as if he performed himself.
 5. Provider’s right to Remuneration (unless stipulated otherwise in these T&C) is created upon completion of the Assignment.
 6. The Assignment is completed when the Provider’s Workers are present and ready to perform works connected with the Assignment at the stipulated time and place as agreed in the Event Contract.
 7. The Assignment is deemed to be completed also if the Provider’s Workers are present and ready to perform works connected with the Assignment at the stipulated time and place as agreed in the Event Contract despite the Cultural Event does not take place and the Client failed to inform the Provider about such circumstances in accordance with these T&C.
 8. Any shortcomings regarding the Provider’s performance of Assignment must be notified immediately after discovery thereof to the Provider and the Parties must cooperate on order to correct such shortcomings.
 9. The Provider shall indemnify the Client for damage demonstrably suffered by the Client as a result of Provider’s faulty breach of Contract.

ARTICLE 8

Rights and Duties of the Parties

 1. The Provider is obliged to Ensure that his Workers procured for the Cultural Event are appropriately trained in the area of Occupational safety and health and fire safety (hereinafter referred to as “OSHFS”).
 2. The Provider shall, before commencement of performance of the Assignment, introduce the Client to the OSHFS rules which his Workers are obliged to observed. The Client must familiarise himself with such OSHFS rules and provide the crewboss only with instructions which are compliant to the respective OSHFS rules.
 3. The Provider shall inform the Client about the discrepancy between Client’s instructions and binding OSHFS rules and wait with further works until the Client’s instructions are compliant with the binding OSHFS rules.
 4. The Client acknowledges that the Provider’s Workers are permitted to carry out exclusively the works and tasks which are compliant with their expertise and/or profession (stagehands, steelhands, riggers scaffolders etc.). Provider’s Workers are prohibited from fulfilling tasks that do not fall within their field of expertise.
 5. The Client is obliged to provide the Provider’s Workers with sufficient tools and equipment necessary for the performance of Assignment. The Client acknowledges that the Provider’s Workers are not allowed to receive from the Client and dispose of any Client’s values, except for standard work tools and equipment, especially things of substantial value.
 6. The Client is obliged to provide the Provider’s Workers with:
  1. necessary amount of water to stay hydrated, basic catering and the opportunity to take obligatory work breaks in accordance with the Czech Labour Code;
  2. lockable premises (dressing room, modular cabin, vehicle or other premises) suitable for storing Workers’ personal items during the performance of Assignment. In case it is not possible to provide any lockable premises in accordance with the previous sentence, the Client shall at least ensure that the Provider’s Workers may leave their personal things in a constantly guarded place;
  3. satisfactory hygienic conditions.
 7. The Client is further liable for:
  1. damage, loss or injury suffered by the Provider or Workers caused by a failure of provided technology, tools or equipment;
  2. damage, loss or injury suffered by the Provider or Workers caused by theft or loss of Worker’s personal things during the performance of the Assignment or Cultural Event;
  3. ensuring proper safety standard in the place of performance of the Assignment and compliance with the safety laws and regulations;
  4. environmental protection in the place of performance of the Assignment or Cultural Event in accordance with relevant binding legislature;
  5. ensuring fire safety in the place of performance of the Assignment or Cultural Event and evacuation thereof if needed.
 8. The Client undertakes to refrain from employing or otherwise cooperating, irrespective of the nature of the legal relationship (e.g. labour law, civil law), with Provider’s Workers, unless both Parties agree otherwise in writing. For the avoidance of doubt the Parties agree that the restriction set out in previous sentence shall apply to employing or cooperating with any Workers who rendered works or services for the Client during any Assignment agreed between the Provider and the Client in the past, provided that the Client was aware or at leas should have been aware of such circumstances.
 9. In case of breach of Client’s obligation set out in paragraph 8. of this article, the Client undertakes to pay to the Provider a contractual penalty of 50.000 CZK (fifty thousand Czech Crowns) for each such individual breach. This is without prejudice to the Provider’s right to claim damages for breach of Client’s obligation secured by the contractual penalty.
 10. In Case of failure of the Client to comply with provisions of article 8 paragraph 6 letters a. – c., the Provider is entitled to procure stipulated consideration (water, catering, lockable premises etc.) himself, at the Client’s expense. Any costs reasonably expended by the Provider may be billed to the client by means of invoice issued in accordance with article 6 of these T&C.
 11. The Provider is entitled, unless explicitly agreed otherwise between the Parties, to promote Cultural Events through his own communication channels (social media, websites etc.) or otherwise inform the public about the Cultural Event and his own activities connected therewith.

ARTICLE 9

Consequences of default and breach of Contract

 1. In the event of Client’s default with payment of Remuneration or any component thereof, or any other monetary obligation stemming out of the Contract, other agreement existing between the Parties and/or these T&C (hereinafter referred to as the “Monetary Obligation”), the Client undertakes to pay to the Provider a contractual penalty of 0,1 % daily calculated from the amount of Monetary Obligation.
 2. Provider’s claim for payment of interest on late payments and/or contractual penalties does not release the Client from his obligation to pay Monetary Obligation and it is without prejudice to the right of the Provider to claim damages in the amount which is not covered by the contractual penalty. The Client is obliged to pay the contractual penalty irrespective of fault. Liberations or defences to responsibility do not affect eventual Client’s obligation to pay contractual penalties. Withdrawal from the Contract does not release the Client from his obligation to pay contractual penalty.
 3. The Provider has the right, not an obligation, to accept and record Client’s payments in the following order:
  1. accessories of the claim (in the following order pursuant to Section 3 of Government regulation no. 351/2013 Coll. – stipulated costs related to the enforcement of claim, costs of legal representation, interest on late payments);
  2. contractual penalties (in order stipulated in these T&C);
  3. claims for damages;
  4. principals of debts (in order determined by the due dates).

ARTICLE 10

Delivery of correspondence

 1. Unless agreed otherwise by the Parties, the delivery of correspondence between the Parties shall be governed by the following rules:
  1. Client sends documents to the Provider’s seat address;
  2. Provider sends documents to the Client’s address specified in the Contract, or to another address for delivery of correspondence specified by the Client, or to the Client’s email address specified in the Contract, or another Client’s email address normally used for communication between the Parties. Shall any doubt occur, the document is deemed to be delivered to the Client on the third calendar day after it was dispatched (for the purpose of invoice delivery, the invoice is deemed to be dispatched on the day following after the day of its issuance), unless the Client proves that the document could not objectively get into his disposal;
  3. in other cases, if the documents are delivered via public data network to the Client’s electronic address, the document is deemed to be delivered upon the confirmation of receipt by the Client;
  4. in case of recorded delivery letters, the day of delivery shall be:
   1. third day after the dispatch of the delivery, unless proven otherwise;
   2. the day of Client’s refusal to accept delivery;
   3. tenth day of the deposition period where the delivery of the deposited written document fails to collect the written document within the timeline of 10 days of the date when it was available for collection at the Post Office;
   4. the day when the Provider is notified by the Post Office about the impossibility to deliver the document to the Client because he is not present at the correspondence delivery address / he moved to a different address / he is unknown at the address.

ARTICLE 11

Dispute resolution

 1. The Parties have agreed that all property disputes arising from the Contract and/or in connection with it shall be finally decided with the Arbitration Court attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic by one arbitrator appointed by the President of the Arbitration Court. The parties agree that the place of arbitration proceedings is the seat of the Arbitration Court in Prague. Furthermore, the parties agree that the disputes shall be decided in a simplified procedure without hearing, exclusively on the basis of written documentation, and that the decision may be without rationale. Furthermore, the Parties agree that the procedure costs shall be awarded by the Arbitration Court to the successful Party in accordance with the ministerial decree no. 177/1996 Coll., regulation on lawyer’s tariff, as amended. This arbitration clause remains effective also after the Contract termination.

ARTICLE 12

Contract termination

 1. Contract may be terminated by mutual agreement of the Parties at any time.
 2. The Client has the right to terminate the Contract without notice period in the event of Provider’s failure to complete the Assignment properly and in time.
 3. The Provider has the right to withdraw from the Contract in the event of Client’s failure to pay Remuneration properly and in time (on the due date at the latest). Withdrawal from the Contract is without prejudice to the right of the Provider to claim Remuneration and other Monetary Obligations stemming out of the Contract from which the Provider withdrew.
 4. The Contract may be unilaterally terminated by any Party’s written notice with one-month notice period. The notice period begins on the first day of the calendar month following the calendar month in which the written notice was delivered to the other Party.
 5. The client may terminate the Contract in the event of unilateral change of these T&C in accordance with article 15 paragraph 1 of these T&C.

Article 13

Personal data protection

 1. The Parties undertake to fulfil the obligations and to comply with the limitations provided for in the relevant legal regulations concerning the protection of personal data and by any special agreements existing between the parties. The Parties shall observe the applicable data protection regulations, in particular those valid in Czech Republic and the EU, and shall deal with personal data in confidence and collect, process and use such data only to the extent that is permitted by relevant legislation and take steps to prevent unauthorized or accidental access to personal data, alteration, destruction or loss, unauthorized transmission, unauthorized processing or other misuse thereof.
 2. Each Party is responsible for the lawfulness of processing of personal data transferred or otherwise made available to the other Party in connection with the performance of the Contract.
 3. If, during the performance of the Contract, the Parties are classified as the controller and processor of the personal data in accordance with art. 4 paragraph 7) and 8) of the GDPR, they undertake to enter into a special Data Processing Agreement pursuant to the Art. 28 paragraph 3 GDPR where they will provide for their rights and obligations connected with the processing of personal data which the Provider carries out for the Client.
 4. The Client declares that he is a customer of the Provider and gives to the Provider his consent in accordance with Section 7 of Act no. 480/2004 Coll. to receive to his electronic address all forms of communication intended to promote both directly and indirectly goods and services (commercial messages). The Provider must ensure that the Client may revoke his consent at any time without penalty.

ARTICLE 14

Miscellaneous

 1. In accordance with Section 558 subsection 2 of the Czech Civil Code the Parties declare that no business usage does not take precedence over non-compelling provisions of a statute.
 2. Contrary to Section 692 of the Czech Civil Code the Parties agree that the length of a limitation period with respect to rights of the Parties stemming out of Contract, its breach or termination, the limitation period shall be 5 years.
 3. The Parties hereby explicitly exclude the application of Section 1740 subsection 3 of the Czech Civil Code so that a response with an addendum or a variation which does not substantially alter the terms of an offer is not an acceptance thereof.
 4. The Parties hereby explicitly declare that if the Client makes or reference in accordance with Section 1751 subsection 2 of the Czech Civil Code to his commercial terms which are, even partly, contradictory to the Contract, these T&C or other agreement between the Parties, such reference is invalid and by entering into the Contract the Client takes such reference back. Client’s commercial terms are inapplicable as whole.
 5. The Parties hereby explicitly exclude the right of the Client to set off his claims unilaterally against the claims of the Provider pursuant to Section 1982 of the Czech Civil Code. Setting of Client’s claims is possible exclusively by means of a written agreement with the Provider.
 6. The Parties agree that the Client may not, without prior written consent of the Provider, assign any of his claims against the Provider to a third person.

ARTICLE 15

Final provisions

 1. Provider has the right to, at any time, to revoke, amend or otherwise modify these T&C. Such amendment or modification must be notified in writing to the Client, especially by means of email notification sent to the Client’s email address. Rights and duties created before the effectiveness date of the new version of T&C are not affected. The Client may express his disagreement with the amendment or modification of the T&C within 14 days since the receipt of the notification. Within the same period the Client has the right to terminate the Contract by a written notice delivered to the Provider. In such case the notice period is 14 days since the delivery of the notice to the Provider.
 2. Legal relationships between the Client and Provider in connection with the Contract (Framework Contract and Event Contract(s)) are governed by the version of these T&C which is effective at the time of respective Contract conclusion, except for cases mentioned in paragraph 1. of this article.
 3. These T&C are drafted in Czech and English language. Shall any discrepancies occur, the Czech version takes precedence.
 4. Relevant parts of these T&C remain in force and effect until all rights and obligations between the Client and the Provider are settled.
 5. Should any provision of these T&C be invalid or ineffective for any reason, this shall not cause ineffectiveness or invalidation of other parts of these T&C. The Parties undertake to replace by mutual agreement the provision in question with other provisions corresponding to the purpose of the invalid or ineffective provision.
 6. By concluding a Contract, the Client expresses his consent with these T&C and states that the provisions thereof are clear, understandable and unambiguous and that he accepts rights and obligations created by these T&C. The Client acknowledges that these T&C are binding on the Parties and their legal relationships related to the Contract.

ARTICLE 16

Final Provisions

 1. These T&C enter into force and effect on 4.1.2021.
 2. Effective version of the T&C is published on the Provider’s website – http://www.shameless.cz and is available at the Provider’s office.
 

Prague, 18th March 2020

Shameless, s.r.o., IČ: 03423379, sídlem Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 – Bubeneč